ÕPPEMATERJALID LISAKS ÕPIKULE

· Tõenäosusteooria ja statistika elemendid (koostanud Allar Veelmaa)
· Tunnis kasutatud slaidid (Slaidide alusmaterjali koostanud Laine Aluoja, kohendanud ja täiendanud Anti Teepere)
· Suur abimees on loomulikult ka www.google.ee
· Näide Google päringust leidmaks vastust küsimusele: kuidas lisada protsente sektordiagrammile

Kirjeldav statistika (koostanud Katrin Niglas)MÕNED INTERAKTIIVSED ÕPPEMATERJALID

Valimi üksikväärtuste mõju keskmisele
Valimi üksikväärtuste mõju standardhälbele
Normaaljaotusele alluvate juhuslike sündmuste animatsioon
Normaaljaotusfunktsiooni kuju sõltuvana keskmisest ja standardhälbest. Kolme sigma reegel. (loe ka õpikust lk 87-98)
Binoomjaotus ja selle seos normaaljaotusega (Exceli fail) (loe ka õpikust lk 84-86, 100-102)
Näide Bernoulli valemi kasutamisest (pigem tõenäosusteooria valda kuuluv näide, kuid tasub uurimist, sest www.wiris.ee abil saab palju teisigi toredaid asju korda saata)
Korrelatsiooni koefitsient ja regressiooni sirge (liiguta punaseid punkte, jälgi korrelatsioonikoefitsendi ja regressioonisirge muutumist. Õpikus on see teema lk 103-110).

EXCELI JUHENDID
Excelist üldiselt (Koostanud: Anti Teepere)
Andmete töötlemisest (Koostanud: Anti Teepere)
Statistika funktsioonid (Koostanud: Ako Sauga)
Statistilisest andmeanalüüsist Excelis (Koostanud Katrin Niglas, väga põhjalik materjal Excel 2000 baasil)
Kuidas joonistada karp-vurrud diagrammi Excelis (Koostanud Tanel Kaart) UUS!

ANDMEFAILID

kysitluse_andmed_2009.xls (küsitluse andmefail)
gag_kysitlus_2006.xls (küsitluse andmefail aastast 2006)
lennud_2006_2009.xls (küsitluse andmefail, kus on ühendatud 2006 ja 2009 andmestikud)


LINGID HUVI TEKITAMISEKS
Monty Halli probleem. Sellele paradoksile on pühendatud ka üks wikileht: http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem
Tartu ülikooli matemaatilise statistika instituut: www.ms.ut.ee


Animatsioonide galeriid

http://www.aiaccess.net/English/Glossaries/GlosMod/BookAnimations/e_gm_ani_list_themes.htm
http://www.educypedia.be/education/mathematicsjavastat.htm