Töörühm:
 
 Alvar Alvartimm
 Karl KarlTahe
 Risto risto_uuk
 Heigo heigov
 Martin V Mahka
 Liis liisvelsker (liider)
 Kristiina kristiinaviinapuu
 
Nais- ja meesõpilaste õppimisele kulutatud aega, perioodihindeid ja jalanumbreid võrdlevad tabelid ning diagrammid
Sugu
Vastanute loendus
Kesk. aeg õppim.
Min aeg
Max aeg
Standardhälve
M
46
1,49
0
3
0,99
N
67
2,29
0
9
1,57
Kokkuvõte
113
1,96
0
9
1,43

Sugu
Kesk. perioodihinne
Min
Max
Kesk. jalanr
Max jalanr
Min jalanr
Standardhälve
Populaarseim jalanr
M
4,20
3,50
5
43,74
49,00
41
1,54
43
N
4,42
3,00
5
38,84
42,00
36
1,24
39
Antud tabelitest on näha, et meie küsitlusele on vastanud 46 noormeest ja 67 neidu. Keskmiselt kulutavad õppimisele rohkem aega neiud ning nende keskmine perioodihinne on ka üle 0.2 võrra kõrgem. Üllatavalt tuli välja, et kõige madalam keskmine perioodihinne on neiul ning eelduste kohaselt on noormeeste keskmine jalanumber u. 5 nr võrra suurem. Kõige suurem jalanr on 49 ja see kuulub noormehele ning minimaalne jalanr kuulub neiule ja see on 36. Kõige populaarsem jalanr poiste seas on 43 ja tüdrukute hulgas 39.
Illustreeriv diagramm
Nais-_ja_meesõpilaste_võrdlus.JPG
Järgmine diagramm aitab võrrelda meeste ja naiste jalanumbreid:

Tabelid.JPG

Noormeeste ja neidude vaba aega ja Internetis veedetud aega võrdlev tabel
Sugu
Keskmine aeg internetis
Min
Max
Keskmine vaba aeg
Min
Max
N
2,530
0
7
2,493
0
8
M
3,400
1
6
4,026
1
10
Antud tabelist on näha, et noormeestel on rohkem vaba aega kui tüdrukutel. Keskmiselt veedavad noormehed internetis rohkem aega kui tüdrukud, kuid maksimum aeg internetis on tüdrukutel kõrgem.
Lisaks illustreeriv diagramm
pilaste_aeg_peale_koolitöö.JPG

Noormeeste ja neidude elukohtade, nende kauguse ja koolituleku aega võrdlev tabel ja graafik

elukohad_rajoonide_kaupa.JPG

Sugu
Populaarseim elukoht
Keskmine koolituleku aeg
Keskmine elukoha kaugus
Max elukoha kaugus
Min elukoha kaugus
M
Nõmme
30,04
11,86
40
1
N
Harjumaa
30,84
11,07
60
1
Antud tabelist on näha, et populaarseim elukoht noormeestel on Nõmme ja neidudel Harjumaa. Keskmiselt kulub koolitulekuks neidudel 0,8 minuti võrra rohkem aega kui noormeestel. Samas on keskmine elukoha kaugus noormeestel u. 0,8 km võrra kaugemal. Kõige kaugemal elab neiu ja kõige lähemal elatakse 1 km kaugusel koolist.

Tüdrukute ja poiste pikkusi võrdlev tabel ja diagramm
Sugu
Keskmine pikkus
Min
Max
Standardhälve
N
169,687
158
182
5,384
M
182,413
171
196
6,010
Abituuriumi tüdrukute keskmine pikkus on pea 170cm, kuid minimaalne on kõigest 158cm. Tüdrukute maksimaalne pikkus on ligikaudu võrdne poiste keskmise pikkusega ja poiste minimaale pikkus on ligilähedane tüdrukute keskmise pikkusega. Poiste pikkuste standardhälve on veidi suurem kui tüdrukutel.

Järgmine diagramm aitab võrrelda meeste ja naiste pikkusi:

Tabel.JPG

Neiude ja noormeeste ettevalmistuskursustel käimise andmeid võrdlev tabel
Sugu
Käivad
Ei Käi
N
35
32
M
23
23
Kokku
58
55
See tabel näitab meile, et veidi enam kui pooled neiud käivad ettevalmistuskursustel, samas kui noormeeste puhul on ettevalmistuskursustest osavõtu suhe täpselt pooleks. Seega kokkuvõttes on tüdrukute seas kursused populaarsemad ning kokkuvõttes on neid õpilasi rohkem, kes käivad kursustel, kui neid, kes ei käi. Lisaks ilmestav sektordiagramm.
Sektordiagramm_ettevalmistuskursuste_kohta.JPG
Magamise aegade sagedusi võrdlev tabel ja histogramm

Magamise aeg
M
N
[3;4]
2
1
]4;5]
2
6
]5;6]
9
19
]6;7]
19
28
]7;8]
14
9
]8;9]
1
3
Keskmine
6,9
6,7
Une_pikkus.JPG

Tabel ja diagramm näitavd, kui palju noormehed ja neiud meie kooli keskmiselt magavad. Tuleb välja, et keskmine uneaeg on mõlemil natuke alla 7-me tunni. Minimaalne magamse aeg on 3 ja maksimaalne 9 tundi.

Naiste ja meeste rahulolu kooliga


Sugu


Kooliga rahulolu
N
M
Kokku
Ei ole üldse nõus
3
1
4
Ei oska öelda
9
5
14
Pigem ei ole nõus
13
3
16
Täiesti nõus
8
3
11
Üldiselt nõus
34
34
68
Kokku
67
46
113

Ei ole üldse nõus ja pigem ei ole nõus lugesin ühtselt rahulolematu alla ja täiesti nõus ning üldiselt nõus rahuloleva alla. Nende andemete põhjal sain sellise graafiku:


Naiste_ja_meeste_rahulolu_graafik3.JPG

Meestest on ligikaudu 80% kooliga rahul, samal ajal kui naistest on vaid veidi umbes 63% kooliga rahul. Graafiku järgi saab järeldada, et naised on kas nõudlikumad kui mehed või mehed on lihtsalt ükskõiksemad ja sellest tulevnevalt on suurem osa mehi kui naisi kooliga rahul.