T öörühm:
 
Kadi     KadiPadur (liider)
Gunnar    Gunn_
Märt     Pakats
Paavo     PaavoL33T
Anna-Liisa  anna_liisa4
Astrid    astridpromet
Marek     Marek-
 

Küsitlusele vastanute õpilaste arv klassiti
Vastanute sooline koosseis paralleelide kaupa
Paralleel
M
N
Kokku
Vastanute protsent
A
12
10
22/36
61,11%
B
17
11
28/28
100,00%
C
9
13
22/35
62,86%
D
6
16
22/36
61,11%
E
2
17
19/31
61,29%
Kokku
46
67
113/166
68,07%
Kokku vastas küsitlusele 68% abituuriumist. Kõige aktiivsemad vastajad olid B klassist (100% õpilastest vastas küsitlusele) ja kõige ebaaktiivsemad vastajad olid A ja D klassidest (61% õpilastest vastas küsitlusele).

Perioodihinnete keskmiste võrdlus klasside ja soo kaupa tabelina ja graafikul
Paralleel
Keskmine PH
Standarhälve
Max
Min
A
4,327
0,377
5
3,7
B
4,275
0,387
5
3,5
C
4,141
0,389
4,9
3
D
4,623
0,326
5
3,8
E
4,295
0,358
4,8
3,4
Üldkokkuvõte
4,330
0,396
5
3
Keskmineperioodihinneparaleelid.JPG
Keskmineperioodihinneparaleelid.JPGParalleel
N keskmine PH
M keskmine PH
Üldkokkuvõte
A
4,320
4,333
4,327
B
4,491
4,135
4,275
C
4,231
4,011
4,141
D
4,681
4,467
4,623
E
4,318
4,100
4,295
Üldkokkuvõte
4,416
4,204
4,330
Tabelist ja ka graafikult näeme, et keskmine perioodihinne on kõige kõrgem D klassis (keskmine 4,6h) - õppimisaeg on ka tunduvalt suurem. Kõige halvemini õpivad C-klassi inimesed (keskmine 4,1h).

Paralleelklasside võrdlus kooliga rahulolu ja õppimiseks kuluva keskmise aja baasil
paralleel,rahulolu,PH.JPG
Tabelit uurides selgub, et A,B ja C klassi õpilastest on kõik kooliga väheselgi määral rahul, erinevalt D ja E klassist, kus leidub inimesi,
kes kooliga absoluutselt rahul ei ole. Kõige rohkem on kooliga rahul B klass. Kekmiselt kõige usinamad õppijad on D klassis (3,38h),
kes kulutavad teistest paralleelklassiõpilastest tunduvalt enam aega kodus õppimisele, kuid kes on kooliga vähem rahul,
kui õppimiseks vähem aega kulutavad õpilased. Keskmiselt kulutab õppimisele aga vähem aega A klass (1,25h).
Tabelist on näha, et enam kulutavad õppimiseks aega noored, kes on kooliga vähem rahul.


Paralleelklasside võrdlus - kooliga rahulolu suhe keskmisesse jalanumbrisse
paralleel,rahulolu,jalanr.JPG
Tabelist selgub, et kooliga on enam rahul suurema keskmise jalanumbriga õpilased - B (42,07), A(41,36) ja C(40,91) -
ning vähem rahul või üldse mitte rahul on väiksema keskmise jalanumbriga õpilased - E(39,32) ja D(39,95).
Kõige suurem jalg keskmiselt on B klassi (42,17) õpilastel, kes on kooliga üldiselt rahul ning kõige väiksem on E klassi (38,33) õpilastel,
kes ei oska öelda, kas olla kooliga rahul või mitte.


Paralleelklasside võrdlus - soo ja pikkuse suhe
paralleel,sugu,pikkus.JPG
Tabelit uurides selgub, et kõige pikemad keskmiselt on B klassi(178,11cm) õpilased. Keskmiselt kõige pikemad poisid käivad E klassis(185cm)
ning keskmiselt kõige lühemad poisid käivad C klassis(181cm). Keskmiselt kõige pikemad tüdrukud käivad C klassis(170,92cm)
ning keskmiselt kõige lühemad tüdrukud käivad D klassis(168,06cm).
Järgnevast tabelist näeme ka, et peale pikkade õpilaste on B klassis veel suure jalaga inimesed (keskmine jalanr 42,1, max 49). Kõige väiksema jalaga inimesed käivad E klassis( 39,3). Nii suur erinevus tuleneb arvatavasti sellest, et E-klassis on hulgaliselt rohkem tüdrukuid ja vaid mõned poisid.


Paralleel
Pikkuste keskmine
keskmine vanus
kesk.jalanumber
max jala nr.
min jala nr.
kesk. magamise aeg
A
176,5
18,3
41,4
46,0
37,0
6,7
B
178,1
18,3
42,1
49,0
36,0
7,0
C
175,0
18,4
40,9
46,0
37,0
7,0
D
172,5
18,3
40,0
44,0
37,0
6,5
E
170,7
18,4
39,3
45,0
36,0
6,4
Üldkokkuvõte
174,9
18,3
40,8
49,0
36,0
6,7

Klasside vanuseline kooseis
VanusParalleel
17
18
19
Kokku
A

16
6
22
B

20
8
28
C

14
8
22
D

16
6
22
E
2
8
9
19
Kokku
2
74
37
113

Klasside_vanuseline_koosseis.jpg

Keskmine vanus on klassiti enamvähem sama. Vaid C ja E klassi keskmine valus on natuke suurem, sest 19 aastaseid õpilasi on nendes klassides protsentuaalselt rohkem.

Erinevate aegade kasutamine ööpäevas paralleelide kaupa

Aja kasutamine paralleelide kaupa
Paralleel
Vaba aeg
Magamise aeg
Aeg õppimisele
Aeg internetis
A
3,48
6,73
1,25
3,68
B
8,43
6,96
1,52
3,21
C
3,38
7,02
1,75
2,75
D
2,05
6,55
3,38
1,85
E
4,66
6,37
2,05
1,92
Kokku
4,62
6,75
1,96
2,73
UneaegMNparaleelid.JPG
UneaegMNparaleelid.JPG
Magamisaja graafik paralleeliti ning mehed ja naised eraldi.

Nagu tabelist ja graafikult näha, on kõige rohkem vaba aega B klassi õpilastel (8,43). Kõige vähem on vaba aega D-klassi õpilastel ja vastavalt sellele ka õppimiseks kulub neil tunduvalt rohkem aega kui teistel paralleelidel ning ka internetis veedavad vähem aega. Nagu eelnevalt on meile teada, siis nende keskmine perioodihinne on ka selle võrra teistest parem. Kõige rohkem veedavad internetis aega A ja B klassi õpilased, samuti on ka õppimisele kulunud aeg nendel väiksem.

Kooli jõudmise aja ja elukoha kauguse võrdlus, keskmine kiirus


Kooli jõudmise aeg ja liikumiskiirus paralleelide kaupa
Paralleel
Elukoha kaugus
Kooli jõudmise aeg
Kesk. Kiirus(km/min)
A
6,53
24,27
0,27
B
14,74
34,32
0,43
C
12,16
30,09
0,4
D
12,65
32,32
0,39
E
10,15
30,53
0,33
Kokku
11,45
30,51
0,38
Tabelist on näha, et keskmiselt elavad kõige kaugemal B-klassi õpilased, samas on ka kooli jõudmise kiirus suurim. Lähimal elavad õpilased käivad A-klassis, nende keskmine kaugus kilomeetrites on pea kaks korda lühem kui teistes klassides. Tabelist leiame ka seose, et mida kaugemal elatakse, seda suurem on kiirus.

Erinevat elukohtade arvu võrdlus paralleelide kaupa

Untitled.jpg

Tabelist näeme, et üldiselt viie klassi peale kokku on kõige populaarsem elukoht Nõmme (23 in.) , seal elavad kõige rohkem paralleelide B (7 in.), C (6 in.) ja D (6 in.) klassi õpilased, A- ja E- klassis mõlemas aga vaid 2 inimest. Populaarsuselt napilt teisel kohal on Harjumaa 22 inimesega, kus jällegi elab kõige rohkem inimesi B-klassist (9 in.), teistes paralleelides on jaotunud õpilased enam-vähem võrdselt. Kõige vähem asub inimeste elukoht Haaberstis, kokku vaid 3 ja seda A- ja C-klassis. Kõige rohkem on erinevaid elukohti esindatud A- ja C-klassis, kummaski klassis pole küsimustulemuste järgi inimest, kes elaks Lasnamäel.


Interneti kasutamise võrdlus paralleelides

Aeg_õppimiseks.JPG
Aeg_õppimiseks.JPGTabelist selgub, et tüdrukud kulutavad kokkuvõttes õppimisele oluliselt rohkem aega kui poisid.
Usinamad õppijad on D ja E klassides, kus kulutatakse õppimisele keskmiselt üle kahe tunni päevas.
Üldiselt õpib kogu D klass teiste klassidega võrreldes päevas keskmiselt 1 tunni rohkem.Aeg_internetis.JPG
Aeg_internetis.JPG

Gümnaasiumi noored istuvad arvutis keskmiselt 3 tundi päevas. Kõige rohkem ollakse internetis A-klassis.
Kõige vähem kasutavad päevas arvutit D- ja E-klassi õpilased, kes pigem õpivad rohkem.
Kõige ühtlasem arvuti kasutamise aeg on B-klassis.

Vabaaja ja perioodihinnete võrdlus
vabaaegjaperioodihinne.JPG

Perioodihinnete keskmine
Klassi keskmine vabaaeg (tundi päevas)
A
4,33
3,48


B
4,28
3,40


C
4,14
3,38


D
4,62
2,05


E
4,30
3,58


Enamus klassidel on perioodihinde ja vabaaja suhe üsna võrdne.
Väljaarvatud D klass, kellel vabaaega on vähem ja õppimistulemused paremad.

Küsitlusele vastanute õpilaste arv klassiti

osav6tt_ainete_kaupa.jpg
Eelnevas tabelis on näha, milliseid kursusi peavad vajalikuks erinevate paraleelide õpilased. Näiteks ei võta ükski A klassi küsitlusele vastanu osa võõrkeele ettevalmistuskursusest, nende seas on populaarsemad matemaatika ja bioloogia.

osav6tt_protsentides.jpg
Tabelis on võrreldud paraleelide õpilaste osavõttu ettevalmistuskursustest. Protsente võrreldes jääb silma, et E klassi õpilased on kõige aktiivsemad. Keskmise toob alla B paraleel, kus osalevad kursustel vaid 4 õpilast - 14% klassi koguarvust.