Statistika projektist

Antud statistikaprojekti jaoks vajaliku uuringu valmistasid ette, viisid läbi ja analüüsisid tulemusi Gustav Adolfi gümnaasiumi 12b õpilased õpetaja Helgi Uudelepa ja Riikliku Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskuse statistiku Anti Teepere juhendamisel. Veebipõhine ankeetküsitlus hõlmas kogu GAG-i abituuriumi(viit klassi) ja sisaldas järgmiseid tunnuseid:
 1. paralleelklassi tähis
 2. sugu
 3. elukoht
 4. elukoha kaugus koolist
 5. kooli jõudmise aeg minutites
 6. pikkus
 7. õppimisele kuluv aeg
 8. Internetis veedetud aeg
 9. magamise aeg
 10. osalemine ettevalmistuskursustel eksamiks
 11. vaba aeg
 12. kooliga rahulolu
 13. keskmine perioodihinne
 14. vanus
 15. jalanumber

Küsitlusel õpilase ananüümsuse tagamiseks anti kõigile spetsiaalsed koodid, mida sai kasutada vaid üks kord ning vale koodiga ei olnud võimalik küsitlusele vastata, seega ka tagati asjaolu, et iga õpilane vastaks küsitlusele vaid korra.

Vaatlusandmete korrastamiseks ja analüüsimiseks jagasime klassi neljaks, iga grupp tegeleb talle antud ülesandega, vastavalt siis nais-ja meesõpilaste võrdluse, paralleelklasside võrdluse, ja erinevate arvtunniste korrelatsoon-ja regressioonanalüüsiga. Kuna sarnane uurimustöö viidi läbi ka 2006.aasta lennuga, siis neljas grupp võrdleb 2009. ja 2006.aasta lennu abituriente.

vastanud_klassiti.jpg
Antud diagrammil on välja toodud vastanud klassiti, esimene arv klassi tähise taga on vastanud õpilaste ja teine kogu õpilaste arv klassis.

Rubriiki KKK paneme üles näpunäiteid, kuidas erinevaid toiminguid läbi viia, põhimõtteliselt kõik, mida on grupi liikmel vaja oma töö läbi viimiseks. Näiteks, kuidas saada exelist kätte graafik ja viia see oma teemalehele.

Liivakast on mõeldud proovimiseks, seal saad kõike proovida ilma, et oma teemalehte ära rikuks.